Hi, How Can We Help You?

Ako postupovať

img

Rozhodcovská doložka

Jednoduché zakomponovanie dole uvedeného znenia Rozhodcovskej doložky ako samostatného článku do zmlúv s vašimi partnermi zabezpečí, že sa konanie o prípadnom spore bude riešiť pred Arbitrážnym súdom. Použitie tejto doložky je bezplatné a nevyžaduje súhlas Arbitrážneho súdu.

Zmluvné strany sa v zmysle § 3 a § 4 ods.1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú prejednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Arbitrážnym súdom - stálym rozhodcovským súdom zriadeným Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 31826253, a to za podmienok a podľa pravidiel vymedzených Štatútom Arbitrážneho súdu a Rokovacím poriadkom Arbitrážneho súdu. Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať Predsedníctvo Arbitrážneho súdu. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ust. § 22a zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov môže Arbitrážny súd na návrh účastníka rozhodcovského konania nariadiť predbežné opatrenie aj bez vyjadrenia druhého účastníka rozhodcovského konania.

Dokumenty